Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelli Öğrenci Birimi

ÇOMÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziki ve akademik ortamı hazırlamak ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak üzere kurulan Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışma, usul ve esasları ile ve bu öğrencilerin ölçme değerlendirme süreç ve işlemlerine yönelik usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak oluşturulan “Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışmaları ve hizmetleri ile yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrenciler için yapılacak öğretimsel düzenlemeleri ve sınav uyarlamalarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. ve 50. maddelerine, 14/08/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerine ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

 

 1. Akademik Birim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu,
 2. Birim: Engelli Öğrenci Birimini,
 3. Daire Başkanlıkları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde yer alan daire başkanlıklarını,
 4. Ders: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan zorunlu, seçmeli, teorik ve uygulamalı dersleri,
 5. İlgili Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 6. Komisyon: Engelli Öğrenci Birimi Komisyonunu,
 7. Öğretim Elemanı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim elemanlarını,
 8. Öğretimsel Uyarlamalar: Öğretim süreçlerinin tamamında (öğretim ortamları, öğretimin içeriği, sınav vb.) yapılan uyarlamaları,
 9. Özel Gereksinimli Öğrenci: gelişimsel açıdan akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren ve bu farklılıkları itibariyle özel eğitim desteğine gereksinim duyan bireyi,
 10. Rapor: Tam ve teşekküllü sağlık birimlerinden alınan yetersizliğini ve işlev kaybını ifade eden engelli sağlık raporunu,
 11. Rektör Yardımcısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
 12. Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
 13. Sınav: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yapılan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlar ile bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders, muafiyet vb. sınavları ifade eder.
 14. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
 15. Yetersizlik: herhangi bir zedelenmeye ve doğum öncesinde yaşanılan anomaliye bağlı olarak organın işlevini yerine getirememesini (engellilik durumunu),
 16. Yetersizlikten Etkilenmiş Özel Gereksinimli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisini,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Organ ve Faaliyetleri

Birimin organları

Madde 5-

 1. Engelli Öğrenci Birimi
 2. Engelli Öğrenci Komisyonu
 3. Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü
 4. Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu

 

Engelli Öğrenci Birimi

Madde 6- (1) Üniversitemizde öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, özel eğitim alanında veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı engelli öğrenci birimleri oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat çerçevesinde Rektörlük makamı tarafından belirlenir.

(2) Birim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin tüm yerleşkelerini kapsayacak şekilde faaliyetlerini merkez kampüste, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütür.

(3) Birim, her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Rektörlük makamına bildirir.

 

Engelli Öğrenci Biriminin görevleri

Madde 7- (1) Engelli Öğrenci Biriminin görevleri şunlardır:

 1. Üniversitemiz programlarına kaydı yapılan yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yürütmek.
 2. Yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesi, gerekli araç gereçlerin temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, diğer eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
 3. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına özel gereksinim durumu ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi veren doküman hazırlamak, farkındalığı arttırıcı etkinlikler ve eğitimler düzenlemek ve ilgililere danışmanlık hizmeti vermek.
 4. Özel eğitim alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 5. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 6. Engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.
 7. Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 8. Ekonomik açıdan güçlük yaşayan yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 9. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini bu öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 10. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların bu öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.
 11. Üniversitemiz programlarını kazanan yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.
 12. Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların bu öğrenciler için erişilebilir olmasını sağlamak.

 

Engelli Öğrenci Komisyonu

Madde 8- (1) Üniversitemizde öğrenim gören yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili Üniversitemiz birimleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere Engelli Öğrenciler Komisyonu oluşturulur. Komisyon, rektör yardımcısının başkanlığında üçü özel eğitim alanında bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden ve en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmekte olan yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli bir öğrenci temsilcisinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon üyeleri rektörlük tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.

 

Komisyonun görevleri

Madde 9- (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

 1. Yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Rektörlük makamına sunmak.
 2. Yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin, üniversitemizde karşılaşabilecekleri erişilebilirlik ile ilgili sorunlarına çözüm üretmek.
 3. Yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak.
 4. Yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak.
 5. Üniversitemizde kurulacak yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.
 6. Üniversite yerleşkelerinin yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek.
 7. Yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli öğrencilerle ilgili derslerin veya konuların Üniversitemiz lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili makamlara sunmak.

 

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Madde 10-

Görevlendirme:

 1. Rektör tarafından özel eğitim alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alınanına yakın alanda uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından 3 yıl süre ile bir koordinatör ve bir koordinatör yardımcısı görevlendirilir. Görev süresi dolan birim koordinatörü ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
 2. Görevleri: Birim Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, birimin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, Birim Yürütme Kurulu’nun toplantı gündemini oluşturmak, birimi temsil etmek.

 

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu

Madde 11-

Görevlendirme:

 1. Üniversitemiz öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı ya da birim koordinatörü başkanlığında ve sorumluluğunda, özel eğitim alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış, öğretim elemanı veya yardımcıları arasından rektör tarafından görevlendirilen bir koordinatör, bir koordinatör yardımcısı, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulların görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş 1’er temsilci, tüm daire başkanlıklarının temsilcilerinden oluşur.
 2. Görevleri: Kurul, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kayıtlı yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, projeler üretmek, planlanmış çalışmaların uygulanmasını sağlamak, Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, faaliyet raporunu ve önerilerini Rektör’e iletmek.
 3. Sekretarya: Kurul’un faaliyet ve yazışmalarında sekretarya hizmetini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı yürütür.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Ders uygulamaları

Madde 12- (1) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 1. Ders izlencelerine “yetersizlik durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.
 2. Öğretim elemanları ve idari personel özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.
 3. Öğretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda Engelli Öğrenci Birimi ile işbirliği yapar.
 4. Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınır.
 5. Öğretim elemanları öğrencinin yetersizlik türüne göre (görme, işitme, otizm vb.) öğrencilerin talebi halinde derslerde gerekli düzenlemeleri (örn., yüzü sınıfa dönük olarak ders anlatma, dersin basılı materyallerinin önceden temini, dersin ses kaydına alınması) yerine getirir.
 6. Özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretim elemanı ders ile ilgili materyali özel gereksinim gruplarını göz önünde bulundurarak hazırlar ve ders öncesinde öğrencilere verir.
 7. Bilgisayarla yapılan uygulamalı derslerde imkanlar dahilinde hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarlar bulundurulur. Bu bilgisayarlara erişilebilirliği sağlayan gerekli programlar yüklenir ya da gerekli donanım takviyesi yapılır.
 8. Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri daha iyi kavrayabilmesi için dersi veren öğretim elemanı tarafından sesli betimleme yapılır.
 9. Özel gereksinimli öğrenciler, talepleri ve gerekçeleri Engelli Öğrenci Birimi tarafından uygun bulunması halinde, kısa süreli olarak bölümleriyle ilgili dersleri, varsa ikinci öğretim veya Açık Öğretim / Uzaktan Eğitim Merkezi’nden ders programlarından takip edebilirler.
 10. Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak uyarlanır.
 11. Maddi güçlüğü olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitimle ilgili olan özel nitelikli araç ve gereçleri Engelli Öğrenci Birimi tarafından imkanlar ölçüsünde temin edilir ve öğrenciye süreli olarak teslim edilir.
 12. Eğitim-öğretim yılı başında ilgili akademik birimdeki Engelli Öğrenci Birimi temsilcisi tarafından özel gereksinimli öğrencilere oryantasyon toplantısı yapılır.

 

Sınav uygulamaları

Madde 13- (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için sınavlarla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 1. Sınav salonlarının seçimi, farklı yetersizlik türü çerçevesinde değerlendirilerek ve erişilebilirlik kuralları da göz önünde bulundurularak yapılır.
 2. Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular yetersizlik türü göz önünde bulundurularak yapılır.
 3. Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde sınavlara yardımcı araç ve gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine izin verilir.
 4. Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili terminolojiye hâkim olan okuyucu – işaretleyici gözetmen görevlendirilir.
 5. Özel gereksinimli öğrencilere ihtiyaç halinde bilgisayar ortamında da sınav yapılabilir.
 6. Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilere özel ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlarda (büyütülmüş punto, kabartma yazı, ses dosyası, vb.) soru kâğıdı hazırlanır.
 7. Görme, işitme zorluğu ve dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi - disgrafi, distoni v.b. gibi sorunlar yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin talebi ve Engelli Öğrenci Birimi’nin uygun bulması halinde bu öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde tek kişilik bir ortamda sınav olmaları sağlanır.
 8. Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için sözlü sınav uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır.
 9. Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya da büyük puntolu soru kâğıdı ile sınava giren görme yetersizliği olan öğrencilere, doğuştan ağır işitme yetersizliği olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere, dersin öğretim elemanı ve Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri tarafından ek süre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere “sınav süresinin yarısı kadar” ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazırlık ve yerleşme süresi dahil değildir.
 10. Özel gereksinimli öğrencilere kullandıkları ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava girmelerine izin verilir.
 11. Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin, karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, görevli nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisi tarafından izin verilebilir.
 12. Öğretim elemanları yetersizliğin türüne göre sınav türünde (örn., sözlü, proje, ödev) değişikliğe gidebilir veya mevcut sınava ek olarak sözlü, proje ve ödev gibi uygulamalar yaptırabilir.
 13. Öğrencinin başarısı, eğer ek uygulamalar verildiyse mevcut sınav ve ek uygulamalardan aldığı puanın ortalaması dikkate alınarak değerlendirilir.

  

(2) Bu hususların uygulanması, akademik danışmanın, ilgili akademik birimin ve Engelli Öğrenci Birimi’nin sorumluluğundadır.

 

Staj

Madde 14- (1) Staj, mesleki beceri vb. uygulama eğitimleri ile ilgili özel gereksinimli öğrencilerin özel gereksinim durumuna uygun kurum/kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen kurum/kuruluştaki erişilebilirliğin tespiti öğrencinin akademik danışmanı ve Engelli Öğrenci Birimi temsilcisi tarafından takip edilir.

 

Derslerin uyarlaması

Madde 15- (1) Özel gereksinimli öğrencilerin başvurması halinde, öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesi sağlanır; sağlanamaması durumunda ders programı bu konuda gelişen program ve teknikler kullanılarak uyarlanır (Özel gereksinimli öğrencilerin özel durumları nedeniyle almaları mümkün olmayan teorik ve uygulamalı dersler için muafiyet yerine, ilgili birimin onayı ile öğrencinin durumuna göre akademik danışmanın ve dersi veren öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda intibak yapılması veya intibakın mümkün olmadığı durumlarda öğrencinin muaf tutulmasının istendiği dersin niteliğine göre (zorunlu/seçmeli) aynı kredide başka bir dersi seçmesi sağlanır).

(2) Temel ve ortaöğretimde zorunlu yabancı dil dersinden muaf olan işitme alanında özel gereksinimi olan öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversite birimlerinin belirleyeceği eşdeğer kredide bir ders verilmelidir.

 

Kısmi zamanlı öğrenci ve gönüllü öğrenci desteği

Madde 16- (1) Özel gereksinimli öğrencilere, ilgili akademik birim ve Engelli Öğrenci Birimi tarafından gerekli görülen durumlarda ders çalışma konusunda kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilir.

(2) Bu hizmetin sağlanması için;

 1. Engelli Öğrenci Birimi her eğitim ve öğretim yılı başında tespit edilen ihtiyaca göre üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur.
 2. Kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.
 3. Engelli Öğrenci Birimi, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencilerin verecekleri destek hizmetini koordine eder.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erişimle İlgili Esaslar

 

Fiziki erişilebilirlik

Madde 17- (1) Özel gereksinimli öğrencilerin üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

 1. Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (özel gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes tarafından kullanılabilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır.
 2. Mevcut ve tarihi binalarda fiziki erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen projelerle gerekli tadilatlar yapılır.
 3. Hareket yetersizliği olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.
 4. Engelli Öğrenci Birimi, özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı konusunda imkanlar ölçüsünde destek sağlar.
 5. Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersliklerini kimsenin yardımı olmadan bulabilmeleri için binalar içinde gerekli tedbirler (kabartma harflerin kullanımı, rotaların oluşturulması, sarı şerit yollar, sesli uyarı sistemlerinin kullanımı vb.) alınır.

 

Bilgiye erişim

Madde 18- (1) Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojiler özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Özel gereksinimli öğrencilerin üniversitenin web tabanlı hizmetlerine erişebilmeleri için verilen bütün web hizmetleri W3 standartları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Üniversite web sitesi ana sayfası, üniversiteye bağlı birimlerin internet sayfaları, öğrenci otomasyon sistemi ve web tabanlı eğitim yapan bölümler gelişen ve değişen teknolojiler kullanılarak geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

(2) Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin kütüphanelerinden talep ettikleri yayınlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak istedikleri formatta çoğaltılır veya ödünç olarak verilir.

(3) Özel gereksinimli öğrencilerin dersleriyle ilgili ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal, talebi doğrultusunda öğrencinin istediği formatta (MP3, Braille, MS Word, PDF vb.) hazırlanır.

 

Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim

Madde 19- (1) Özel gereksinimli öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden ve psikoloji servisinden öncelikli olarak yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılır.

(2) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Özel gereksinimli öğrencilerin özel gereksinim değerlendirme raporu-engelli sağlık kurulu raporu alma veya yenilemeleri sürecinde kendilerine öncelik ve kolaylık sağlanır.

 

Sosyal ve kültürel etkinliklere erişim

Madde 20- (1) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitemizin düzenlediği kültür ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eder ve bu konuda gerekli kolaylıkları sağlar.

(2) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanmaları için imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alır.

(3) Engelli Öğrenci Birimi tarafından maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarının karşılanması için destek hizmeti verilir.

(4) Engelli Öğrenci Birimi özel gereksinimli öğrencilere istihdam imkanları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapar ve diğer konularda danışmanlık hizmeti verir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 21- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversitemiz Senato ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

 

Bütçe

Madde 22- Engelli Öğrenci Komisyonunda karar alınana faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 4734 Kamu İhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesi kullanılır.

 

Yürürlük

Madde 23- (1) Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönergenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmesiyle halen yürürlükte olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 26/04/2017 tarihli ve 05/01 nolu kararı ile kabul edilen Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi Yönergesi yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

Madde 24- Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.