Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi

Yasa Tanım ve Yönetmelik

Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Özürlüler Kanunu (5378) Temmuz 2005: 15.Madde. http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm

 

 Özürlü Tanımı

 

 

 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlük gereksinimlerini karşılama güç.lükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi Özürlüler Kanunun 3.Madde (3/a) http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm

 

 YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği (Haziran 2006)

 

 8.Madde: Yüksek öğretim kurumları tarafından bir rektor yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarnıtespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belırleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/yokozurlukoordinasyon.htm