Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi

ENGELSİZ ÇOMÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziki ve akademik ortamı hazırlamak ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak üzere kurulan Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışma, usul ve esaslarını düzenlemek.

Kapsam

Madde 2- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak oluşturulan “Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi’nin çalışmalarını ve engelli öğrencilere vereceği hizmetleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanun’un 15.maddesi çerçevesinde 14/08/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11. ve 12. Maddelerine göre hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisini,

b) Birim: Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimini,

c) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

e) İlgili Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ifade eder.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Görevleri

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Biriminin Görevleri

Madde 5- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne kayıt yaptıran engelli öğrencilerin, engelleri nedeniyle hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamalarını sağlama temel amacına yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurulan Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi’nin görevleri şunlardır: 

a) Üniversitemizi kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

b) Yerleşkelerin (otopark, yemekhane, kütüphane, sınıflar, öğrenci panoları vb.) fiziksel altyapısının engelli öğrencilere uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak,

c) Engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirler. Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği içinde ve uygun kaynaklar dahilinde, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması ile engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu doğrultuda düzenlemeler yapmak,

d) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

e) Engelli öğrencilerimizin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim ve araştırma ortamlarının hazırlanması konularında karar almak,

f) Öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici doküman hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda engelli bilincini anlatmak amacıyla seminer, konferans ve benzeri faaliyetler gibi hizmet içi eğitim yapmak,

g) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri sınavlardan önce almak, düzenlemeleri yapmak,

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin konularda bilgi veren kılavuz kitaplar hazırlayarak / hazırlanmasını sağlayarak bunları engelli öğrencilere ulaştırmak,

i) Gönüllü öğrencilerimizin engelli öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak,

j) Engelli öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik psikolojik danışmanlık desteği sağlamak,

k) Engelli öğrencilerin özellikle akademik açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için Üniversitemizde gerçekleşecek faaliyetlerden faydalanmaları ve bu etkinliklerde aktif olarak yer almalarını teşvik etmek,

l) Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek sosyal etkinliklere engelli öğrencilerin katılımı için teşvik etmek,

m) Alınan ilgili mevzuat kararlarının ve belirlenen stratejilerin uygulanabilirliğini denetlemek,

n) Her yıl yapılması planlanan faaliyetleri ve gerekli bütçe ihtiyacını öğrenim yılı başında, bu faaliyetlerin değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu öğrenim yılı sonunda Rektörlüğe teslim etmek,

o) Rektörlüğe teslim edilen faaliyet ve değerlendirme raporunun her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesini takip etmek,

p) Barındırma konusunda yaşanacak sorunlarla ilgili gerekli önlemleri almak,

r) Engelsiz Üniversite kavramını kültürümüze yerleştirmek üzere gerektiğinde diğer üniversitelerle işbirliği yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak,

s) Engellilerle ilgili tüm yasal düzenlemeleri takip etmek ve uyarlamaları gerçekleştirmek,

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi Yapısı

Madde 6- Organları

a) Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Yönetim Kurulu

b) Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü

Madde 7- Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu

a) Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış öğretim elemanı veya yardımcıları arasından rektör tarafından görevlendirilen 1 koordinatör, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulların görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş 1’er temsilci, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı’ndan oluşur.

 b) Görevleri: Kurul, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kayıtlı engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, planlanmış çalışmaların uygulanmasını sağlamak, Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, faaliyet raporunu ve önerilerini Rektör’e iletmek.

c) Sekretarya: Kurul’un faaliyet ve yazışmalarında sekretarya hizmetini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı yürütür.

Madde 8 —Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birim Koordinatörü

Görevlendirme:

a) Rektör tarafından engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alınanına yakın alanda uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev Süresi dolan birim koordinatörü yeniden görevlendirilebilir.

b) Görevleri: Birim Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, Birim’in verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, Birim Yürütme Kurulu’nun toplantı gündemini oluşturmak, Birim’i temsil etmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 9- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.